Blog

Andrzej Krzanowski (1951–1990) – polski kompozytor, akordeonista i pedagog. Studia kompozytorskie odbył u Henryka Mikołaja Góreckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (1971–1975, dyplom z wyróżnieniem). Studiował również grę na akordeonie pod kierunkiem Joachima Pichury. Jako kompozytor debiutował na Festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli oraz na Spotkaniach Muzycznych w Baranowie Sandomierskim.
Jego najważniejsze dzieła to: cykl sześciu Audycji, kwartety smyczkowe, cykl dziewięciu ReliefówSalve Regina, cykl pięciu StudiówI Symfonia, II Symfonia, Wiatr echo niesie po polanie i utwory akordeonowe, stanowiące ponad połowę twórczości kompozytora. W akordeonie Krzanowski odkrył nieznane dotąd możliwości barwowe, artykulacyjne i wydobył z niego nowe środki narracji muzycznej. Jego twórczość spotkała się z uznaniem jurorów konkursów kompozytorskich, którzy przyznali mu łącznie kilkanaście nagród i wyróżnień. Ponadto otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1985) oraz dwa prestiżowe stypendia: Witolda Lutosławskiego (1986) oraz Scottish Arts Council (1988). Twórczości kompozytora poświęcone są Festiwal i Konkurs Akordeonowy Alkagran w Czechowicach-Dziedzicach. 

Andrzej Krzanowski (1951–1990) – Polish composer, accordionist and pedagogue. He completed his composition studies under Henryk Mikołaj Górecki at the Upper State Music School in Katowice (1971–1975, diploma with distinction). He also studied playing the accordion under Joachim Pichura. As a composer, he debuted at the Young Musicians For a Young City of Stalowa Wola Festival and the Musical Meetings festival in Baranow Sandomierski.
His most important works include: a cycle of six Programmes, string quartets, nine ReliefsSalve Regina, cycle of five StudiesI Symphony, II Symphony, Winds carry echoes across meadows and accordion pieces which represent more than half of the works produced by Krzanowski, who discovered previously unknown soundscape possibilities, articulations and used them for new musical narrative means. His work was appreciated by jurors at composition competitions, who awarded him more than ten prizes and distinctions. In addition, his works created for children and young adults were given an award by The Polish Prime Minister in 1985, and he was the recipient of prestigious scholarships from Witold Lutosławski and the Scottish Arts Council, while the Accordion Festival and Competition Alkagran in Czechowice-Dziedzice is dedicated to him. 

Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” odbywa się w Czechowicach-Dziedzicach cyklicznie od 1991 roku. Poświęcony jest pamięci kompozytora i akordeonisty Andrzeja Krzanowskiego, twórcy Kwintetu akordeonowego noszącego tytuł „Alkagran czyli jedno miejsce na prawym brzegu Wisły”.
Miejscem tym są Czechowice-Dziedzice – rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego. Nazwa festiwalu wywodzi się właśnie z owego tytułu, będącego jednocześnie akronimem złożonym z pierwszych sylab imion członków jego najbliższej rodziny (Aleksandra – córka, Kamil – syn, Grażyna – żona, Andrzej – imię kompozytora).

The Autumn Music Festival „Alkagran” has been held in Czechowice-Dziedzice cyclically since 1991. It is dedicated to the memory of the composer and accordionist Andrzej Krzanowski, the creator of the accordion quintet entitled „Alkagran or one place on the right bank of the Vistula”.
This place is Czechowice-Dziedzice – the hometown of Andrzej Krzanowski. The name of the festival derives from this title, which is also an acronym composed of the first syllables of the names of members of his immediate family (Aleksandra – daughter, Kamil – son, Grażyna – wife, Andrzej – the name of the composer).

Czytaj dalej

Serdecznie witamy w mieście Andrzeja Krzanowskiego – miejscu, w którym żył, założył rodzinę i pracował twórczo do końca swoich dni.
Miejsce to leży na prawym brzegu Wisły i zostało przez kompozytora opisane w kwintecie akordeonowym „Alkagran, czyli Jedno miejsce na prawym brzegu Wisły”.
Nagle i przedwcześnie przerwana praca Andrzeja stała się inspiracją i drogowskazem do szukania drogi i odkrywania różnych oblicz kultury i sztuki, a jego „obecność” – zadziwiająco intensywna i regularna – nadaje festiwalowi „Alkagran” wymiar szczególny.
Wierzymy, że dźwięki i nuty, które nam pozostawił, jeszcze długo będą unosić się w tym szczególnym miejscu na brzegu Wielkiej Rzeki.

Welcome to the city of Andrzej Krzanowski – the place where he lived, started a family and worked creatively until the end of his days.
This place is located on the right bank of the Vistula and was described by the composer in the accordion quintet „Alkagran, or One place on the right bank of the Vistula”.
Andrzej’s work, suddenly and prematurely interrupted, became an inspiration and a signpost for finding a way and discovering different faces of culture and art, and his „presence” – surprisingly intense and regular – gives the „Alkagran” festival a special dimension.
We believe that the sounds and notes he left us will float in this special place on the bank of the Great River for a long time.

3/3