Regulamin XI Konkursu Akordeonowego im. Andrzeja Krzanowskiego

1. Miejsce Konkursu

Czechowice-Dziedzice (rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego).
Konkurs odbędzie się w ramach XXV Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran’2020″ w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42.

2. Organizatorzy Konkursu

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Mała Akademia Muzyki w Czechowicach-Dziedzicach

Współorganizatorzy/Partnerzy
Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie
Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej

3. Opis i przebieg Konkursu

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów i muzyków kameralistów wszystkich narodowości do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż w roku 1990).
Konkurs rozegrany zostanie w kategorii solistycznej i kameralnej. W kategorii kameralnej mogą wziąć udział zespoły kameralne do pięciu wykonawców, w składzie których występuje co najmniej jeden akordeon. Skład wykonawczy w kategorii kameralnej jest stały dla całej prezentacji konkursowej. Do dyspozycji uczestników może być udostępniony fortepian.
Przesłuchania w kategorii solistycznej są dwuetapowe. Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 12 uczestników.  
Przesłuchania w kategorii kameralnej są jednoetapowe i przebiegają łącznie dla wszystkich zespołów kameralnych, bez podziału na kategorie związane ze składem instrumentalnym lub osobowym.

KATEGORIA SOLISTYCZNA
I  Etap: 29 – 30 września 2020 r.
W wypadku liczby zakwalifikowanych uczestników mniejszej niż 12, przesłuchania I etapu rozpoczną się w dniu 30 września.
II  Etap: 1 października 2020 r.
Ogłoszenie listy laureatów: 1 października 2020 r.

KATEGORIA KAMERALNA
ZESPOŁY KAMERALNE do pięciu wykonawców, w składzie których występuje co najmniej jeden akordeon
1 – 2 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu w kategorii solistycznej i kameralnej, wręczenie nagród i dyplomów oraz KONCERT LAUREATÓW KONKURSU: 2 października 2020 r., godz. 18.00.

Uczestnik Konkursu może występować w obu kategoriach oraz w kilku zespołach.
Laureaci pierwszej nagrody poprzednich edycji Konkursu im. A. Krzanowskiego mogą zgłosić swój udział tylko pod warunkiem zmiany kategorii konkursowej lub w innej konfiguracji zespołu kameralnego.

4. Kolejność prezentacji konkursowych

Kategoria solistyczna: kolejność alfabetyczna od wylosowanej litery. Na prośbę uczestników występujących na koncertach w ramach XXV Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran” dopuszcza się zmianę terminu ich prezentacji  konkursowych.

Kategoria kameralna: kolejność losowa.

Losowanie odbędzie się 20 lipca 2020 r., o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej konkursu w dziale harmonogram przesłuchań. Losowanie litery rozpoczynającej II etap w kategorii solistycznej odbędzie się po ogłoszeniu wyników I etapu.

5. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego – Karty Uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych– na stronie www.alkagran.pl oraz załączenie fotografii (format JPG rozdzielczość minimalna 640×480 pikseli)solisty lub zespołu do dnia 30 czerwca 2020 r.
(w kategorii kameralnej kartę uczestnictwa przesyła każdy członek zespołu),
b) uiszczenie opłaty konkursowej w wysokości :
Kategoria solistyczna 200,00 zł (lub równowartość w euro zgodnie
z kursem NBP w dniu dokonania wpłaty)
Kategoria kameralna 300,00 zł (lub równowartość w euro zgodnie
z kursem NBP w dniu dokonania wpłaty) od całego zespołu                                                        (przy tytule wpłaty proszę podać nazwiska członków zespołu)
na konto: Miejski Dom Kultury, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Czechowicach-Dziedzicach
Nr 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281,
dla wpłat zagranicznych: IBAN: PL 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281, Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
tytuł wpłaty: „Konkurs akordeonowy”
do dnia 17 lipca 2020 r. (po potwierdzeniu przez organizatora zgodności nadesłanej karty uczestnictwa
z regulaminem konkursu).
Uczestnik występujący w obu kategoriach zobowiązany jest wpłacić opłatę konkursową za każdy występ.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
c) przygotowanie programu konkursowego zgodnie z wymaganiami repertuarowymi,
d) podpisanie w Biurze Festiwalu przed występem konkursowym oświadczenia o akceptacji warunków konkursu ujętych w regulaminie, oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
Tylko osoby spełniające wymagania Regulaminu Konkursu będą dopuszczone do uczestnictwa w Konkursie.

6. Wymagania repertuarowe

KATEGORIA SOLISTYCZNA

ETAP I    

1.  Grażyna i Andrzej Krzanowski – Rapsodia (PWM, 1988,  4’10’’),

2.  Dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim (dopuszcza się wykonanie transkrypcji),

3.  Utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi lub który reprezentuje uczestnik. Dopuszcza się również utwór przeznaczony pierwotnie na inny instrument niż akordeon, skomponowany nie wcześniej niż w 1950 roku oraz utwór skomponowany na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych.

Czas trwania etapu I: do 25 min.

ETAP II

1. Jeden lub kilka dowolnie wybranych utworów Andrzeja Krzanowskiego (z wyłączeniem Rapsodii). Możliwy jest wybór jednej lub kilku części cyklu.

2. Program dowolny składający się z jednej lub kilku oryginalnych kompozycji na akordeon solo (dopuszcza  się również utwory skomponowane na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych).

Czas trwania programu etapu II: do 30 min.

Program konkursowy może zawierać tylko utwory na akordeon solo. Dopuszcza się wykonanie programu konkursowego z nut. W przypadku wykonania utworu wydanego wymagane jest posiadanie przez uczestników oryginalnego wydania prezentowanej kompozycji. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedłożenia jurorom nut wykonywanych utworów.

KATEGORIA KAMERALNA obejmująca ZESPOŁY KAMERALNE do pięciu wykonawców, w składzie których występuje co najmniej jeden akordeon.

Program dowolny składający się z oryginalnych kompozycji na dany zespół. Dopuszcza się utwory z przetranskrybowanym na akordeon harmonium oraz utwory z zastosowaniem technologii elektronicznych.
Czas trwania programu: do 30 min.
W przypadku wykonania utworu wydanego wymagane jest posiadanie przez uczestników oryginalnego wydania prezentowanej kompozycji. Na prośbę Jurorów kandydaci zobowiązani są do przedłożenia nut wykonywanych utworów.
Wykaz wydanych utworów Andrzeja Krzanowskiego jest podany na stronie internetowej www.alkagran.pl w zakładce Wykaz wydanych utworów Andrzeja Krzanowskiego.

7. Nagrody

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, przy czym:
I Nagroda w Kategorii Solistycznej wynosi co najmniej 10.000 zł
I Nagroda w Kategorii Kameralnej wynosi co najmniej 8.000 zł.   

O wysokości pozostałych nagród decyduje Jury.
Przewidziana jest również nagroda specjalna za najlepszą interpretację kompozycji Andrzeja Krzanowskiego
(w obu kategoriach)  oraz nagroda „Creative Music” za wybitne wykonanie utworu kameralnego.
Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualnymi przepisami. Laureaci Konkursu otrzymają „Dyplom Laureata”, pozostali uczestnicy „Dyplom Uczestnictwa”. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału
w Koncercie Laureatów.

8. Jury Konkursu

Skład Jury zostanie podany w terminie późniejszym Jury działa w oparciu o Regulamin Pracy Jury XI Konkursu Akordeonowego im. A. Krzanowskiego. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

9. Dokumentacja audiowizualna.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wszelkiej rejestracji przesłuchań konkursowych oraz nieodpłatnej emisji audiowizualnej w Internecie i na antenie Radia i Telewizji, a także do wykorzystania dokumentacji  fotograficznej konkursu w celach promocyjnych.

10. Koszty pobytu i wyżywienia

Uczestnicy konkursu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Laureatom kategorii solistycznej organizatorzy pokrywają koszty noclegów 1/2/3 października, laureatom kategorii kameralnej – 2/3 października 2020 r..

11. Adres Konkursu

XI Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel/fax +48 32 215 32 85
e-mail: biuro@alkagran.pl

12. Informacje

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
– w sprawach programowych Grażyna Krzanowska, tel. 502 36 00 44 oraz Jagna Krzanowska, tel. 535 99 50 44
e-mail: alkagran@op.pl
– w sprawach organizacyjnych Sekretariat Miejskiego Domu Kultury tel./fax 0 32 215 32 85,
e-mail: biuro@alkagran.pl

RODO

  1. W związku ze współpracą w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pn. XI Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego oraz XXV Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran’2020″, Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864 oraz Grażyna Krzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989. zawarli w osobnym dokumencie stosowne porozumienie dotyczące współadministrowania, w ramach którego został ustalony  zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
  2. Współadministratorami danych osobowych są:

– Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864

– Grażyna Krzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi  można kontaktować się mailowo pod adresem:          iodo@mdk.czechowice-dziedzice.pl

4.    Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

  1. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu „XI KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2020” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celu promocji konkursu oraz na podawanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska w związku z udziałem
    w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach
    a także przygotowania notek biograficznych,
  2. nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Współadministartorów na potrzeby Konkursu „XI KONKURS AKORDEONOWY  IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2020” i jego promocji. Niniejsza zgoda ma charakter nieodpłatny, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na stronach Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, na stronach internetowych prowadzonych przez Grażynę Krzanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA oraz na stronach konkursu tj. www.alkagran.pl) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszającej w inny sposób dobra osobiste.