Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Współadministartorów: Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864 oraz Grażynę Krzanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989 na potrzeby Konkursu „XIII KONKURS AKORDEONOWY  IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2022” i jego promocji.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych, a także upublicznienia danych osobowych (tj. imię i nazwisko) uczestników i laureatów konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj.  na stronach Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, na stronach internetowych prowadzonych przez Grażynę Krzanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA oraz na stronach konkursu tj. www.alkagran.pl) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.