Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864;
  • Grażyna Krzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi  proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42 mailowo pod adresem: iodo@mdk.czechowice-dziedzice.pl
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu „XI KONKURS AKORDEONOWY  IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2020” będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), promocji konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celu wykonania innych ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. Współadministratorzy będą zbierać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • wizerunek

Ponadto Współadministratorzy będą zbierać od laureatów konkursu następujące dane:

 • a) prawidłowy identyfikator podatkowy (PESEL), 
 • b) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 
 • c) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 1. Współadministratorzy przewidują przekazanie danych osobowych swoim pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do realizacji konkursu, podmiotom które świadczą usługi na rzecz Współadministratorów niezbędne do realizacji zadań związanych z konkursem tj. usługi informatyczne, rachunkowe, drukarskie lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu, członkom jury. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Współadministratorzy przekazują dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Współadministratorzy nie zamierzają nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych których podanie jest dobrowolne spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania Uczestnika i wynagradzania przez organizatora konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Współadministartorów: Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864 oraz Grażynę Krzanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989 na potrzeby Konkursu „XI KONKURS AKORDEONOWY  IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2020” i jego promocji.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych, a także upublicznienia danych osobowych (tj. imię i nazwisko) uczestników i laureatów konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj.  na stronach Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, na stronach internetowych prowadzonych przez Grażynę Krzanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA oraz na stronach konkursu tj. www.alkagran.pl) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.