Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864;
  2. Grażyna Krzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi  proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42 mailowo pod adresem: iodo@mdk.czechowice-dziedzice.pl
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu „XIII KONKURS AKORDEONOWY  IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2024” będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), promocji konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celu wykonania innych ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. Współadministratorzy będą zbierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. adres do korespondencjI
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu,
  6. wizerunek

Ponadto Współadministratorzy będą zbierać od laureatów konkursu następujące dane:

 • a) prawidłowy identyfikator podatkowy (PESEL), 
 • b) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 
 • c) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 • Współadministratorzy przewidują przekazanie danych osobowych swoim pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do realizacji konkursu, podmiotom które świadczą usługi na rzecz Współadministratorów niezbędne do realizacji zadań związanych z konkursem tj. usługi informatyczne, rachunkowe, drukarskie lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu, członkom jury. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Współadministratorzy przekazują dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Współadministratorzy nie zamierzają nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych których podanie jest dobrowolne spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania Uczestnika i wynagradzania przez organizatora konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.